BERRY, Wendell (Erdman)

5. 8. 1934, Henry County (Kentucky)


Esejista, básník, prozaik, filosof a ekologický farmář, často srovnávaný svým významem s Garym Snyderem.
Studoval na Kentucké univerzitě v Lexingtonu (do roku 1957), Stanfordově univerzitě v Kalifornii (1958-59), pobýval v Evropě, učil na Newyorské univerzitě (1962-64) a od r. 1964 působí na Kentucké univerzitě v Lexingtonu jako profesor angličtiny. Jeho hlavním zájmem je farmaření na pozemku poblíž kentuckého měìstečka Port Royal, který osídlili jeho předci počátkem 19. století. Zde žije se svou manželkou Tanyou Amyxovou (od roku 1957), s níž má dvě děti.

K obdělávání půdy používá koně a k hnojení pouze organické látky. Své poznatky z ekologického způsobu hospodaření publikuje v časopisech New Farm Magazine a Organic Gardening and Farming, své eseje např. v časopise The Ecologist.

Půda, život v místě a význam rodiny a místní komunity jsou náplní jeho esejů, próz a poezie. Svůj rostoucí význam ekologického zemědělce potvrdil v knize The Unsettling of America: Culture and Agriculture (Znepokojení Amerikou: Kultura a zemědělství, 1977), která patří k základním textům zabývajícím se životním prostředím, analyzuje nedostatky moderního, zmechanizovaného způsobu života a destruktivní vliv velkých zemědělských korporací na krajinu, zároveň však podrobuje kritice některé projevy ekologického hnutí s jeho přílišným důrazem na význam divočiny a přehlížením významu zemědělství. Wendell Berry věří v užitečnost a celospolečenský význam drobných, rodinných či komunitních farem, v nichž vidí základ zdravé místní ekonomiky, která umožňuje přežít všem živočišným druhům. Ta je podle něj však ničena „pluralistickou, stále se přesunující globální ekonomikou, která nebere ohled na potřeby dané lokality“. Život v místě a s ním související provázanost mezi jeho obyvateli je důležitý pro budoucnost celého lidstva. Berry podotýká, že právě rozvolněnost místních vztahů a rozvrácení komunity podpořilo vznik agrobyznysu, velkoplošného zemědělství, které ovládají velké neosobní korporace.

Významný je soubor esejů Recollected Essays, 1965 – 1980 (1981), který pro svůj důraz na vypracování základů zásadového způsobu života, na skromnost a prostotu bývá přirovnáván k Thoreauově knize Walden. Kniha Sex, Economy, Freedom and Community: Eight Essays (1993) je útokem na vykořisťovatele přírody a na ničitele skrytého morálního přediva mezilidských vztahů v místních komunitách. V eseji Life Is a Miracle: An Essay Against Modern Superstition (Život je zázrak: Esej proti moderní pověře, 2000), se zabývá vztahem vědy a přirozené náboženské víry (oproti té, která je „majetkem politické tyranie“) a podstatu řešení ekologické (společenské, globální) krize vidí „v posunu priority od produkce k lokální adaptaci, od rozhazovačnosti k šetrnosti. Musíme se naučit slušnosti v celé její škále a ve všech jejích podobách“.

Latentním i zjevným rasismem bílých a jeho škodlivým dopadem na americkou společnost se zabývá v eseji The Hidden Wound (Skrytá rána, 1970).

Udržitelnost místních komunit shrnul do sedmnácti bodů, jež lze označit jako návod na „ochranu ekologické diverzity a integrity a obnovu lokální ekonomiky a lokální komunity na zdravých kulturních a ekologických principech“:

1. U každé požadované změny či inovace se vždy ptejte: Co to učiní s naší komunitou? Jaký to bude mít vliv na náš obecný blahobyt?

2. Do členství komunity zahrnujte vždy místní přírodu – krajinu, vodu, vzduch, půodní tvory.

3. Vždy se ptejte, zda místní potřeby mohou být pokryty místními zdroji – včetně sousedské výpomoci.

4. Místní potřeby zabezpečujte jako první (teprve pak myslete na export produktů – nejdříve do blízkých, pak do vzdálenějších měst).

5. Uvědomte si krajní nezdravost industriální doktríny „ochrany pracovních míst“, pokud to znamená špatnou práci, nezaměstnanost nebo jakýkoliv druh znečistění či kontaminace.

6. Průmysl pro místní produkty rozvíjejte uvážlivě tak, aby se  komunita nestala pouhou kolonií národní či globální ekonomiky.

7. Rozvíjejte lokální průmysl a obchod, který podpoří místní zemědělské a/nebo lesní hospodářství.

8. Ze všech sil podporujte místní zdroje energie.

9. Dbejte na to, aby, dřív než za něco zaplatíte, byl vámi poskytnutý výdělek (v jakékoliv formě) uskutečněn, je-li to možné, v rámci komunity.

10. Ujistěte se, že peníze vložené do místní ekonomiky cirkulují uvnitř komunity a snižují výdaje mířící mimo komunitu.

11. Snažte se, aby komunita investovala sama do sebe údržbou pozemků, udržováním čistoty (aniž by přitom znečisťovala místa jiná), péčí o staré a vzděláváním mládeže.

12. Dohlížejte na to, zda mladí a staří o sebe vzájemně pečují. Mladí se musí učit i od starých, nikoliv pouze a vždy ve škole. Péče o děti nesmí být institucionalizovaná a nesmí existovat žádné domovy důchodců. Komunita poznává sama sebe a uvědomuje se ve spojení mladých a starých.

13. Požadujte zdůvodnění výdajů, nyní obvykle skrytých nebo realizovaných. Kdykoliv je to možné, musí být opakem příjmů.

14. Prověřujte možnosti využití místního oběživa, komunitou podporovaných investičních programů, barterových systémů a podobně.

15. Buďte si vždy vědomi ekonomické hodnoty sousedských činů. V naší době jsou životní náklady vysoce převýšeny ztrátou sousedství, jehož důsledkem je to, že lidé svým problémům musí čelit sami.

16. Zemědělská komunita by měla být vždy obeznámena a propojena s komunitně smýšlejícími lidmi v blízkých městech a velkoměstech.

17. Udržitelná zemědělská komunita závisí na městských spotřebitelích loajálních s místními produkty. Proto hovoříme o ekonomice, která bude vždy spíše kooperativní než konkurenční.

Pokud jde o poezii, pak do obecného povědomí Wendell Berry vstoupil v roce 1964 ceněnou sbírkou November Twenty-Six, Nineteen Hundred Sixty-Three (1964), kde datum v názvu je datem, kdy byl v Dallasu spáchán atentát na prezidenta Johna Kennedyho. Další sbírky, jako např. The Broken Ground (1964), Openings: Poems (1968), Farming: A Handbook (1970) či The Country of Marriage (1973) se zaměřují na proměny krajiny v různých ročních dobách, běžné činnosti při farmaření a rodinný život. Sbírka sebraných básní Collected Poems, 1957 – 1982 (1985) je kritikou hodnocena jako kniha, která „americkou poezii vrací k wordsworthovské průzračnosti“. Knihu doplňuje svazek The Selected Poems Of Wendell Berry (1996), která zahrnuje básně z let 1957- 1996, a jejíž téma i ideu Berry charakterizuje jako „to, za čím si stojím, je to, na čem si stojím“. Sbírka A Timbered Choir: The Sabbath Poems 1979-1997 (1999), která je doplněnou sbírkou Sabbaths z roku 1987, svou lyrickou, v tichu a v samotě napsanou poezií tvoří protipól k poezii určené pro veřejná čtení, která se „v anglicky mluvícím světě stávají módou“.

Berryho romány a povídky jsou většinou zasazeny do fiktivního kentuckého městečka Port William mezi řekami Ohio a Kentucky, jež již sedm generací obývá komunita farmářských rodin. Děj románů Nathan Coulter (1960, rev. 1985), A Place on Earth (1967, rev. 1983), A World Lost (1996), Jayber Crow (2000) a povídek v The Wild Birds: Six Stories of the Port William Membership (Divocí ptáci, 1986) se odehrává většinou v první polovině 20. století, v době rozkladu tradiční farmářské společnosti, která neodolala tlaku nových technologií a ekonomických sil na konci 2. světové války. Tématem bývá správa země – často symbolizovaná jako vnitřně propletené vztahy člověka a jeho rodiny, jeho okolí a půdy. Výjimku tvoří román Remembering: A Novel (1988), který se odehrává v r. 1976, a sbírka povídek Fidelity: Five Stories (1992) zasazená na počátek 90. let.

Literární styl se v jednotlivých prózách mění od vysoce stylizovaného, formálně vytříbeného vypravěčství až po litanický záznam toku vědomí, jímž neustále prolíná Berryho základní přesvědčení, že „země je dar a všechno na ní je dobré a záleží jenom na nás, zda si to dokážeme uvědomit“.

 V r. 1994 Berry vydal na audiokazetě jím vyprávěné tři Faulknerovy povídky pod názvem Spotted Horses and Other Stories (1994).

lb

ZPĚT

D.d.:
Eseje apod. –
The Rise (1968),
The Long-Legged House (1971),
A Continuous Harmony: Essays Cultural and Agricultural (1971),
The Unforeseen Wilderness: An Essay on Kentucky’s Red River Gorge (s Ralphem E. Meatyardem, 1971),
A Continuous Harmony: Essays Cultural and Agricultural (1972),
Civilizing the Cumberland: A Commentary (1972),
The Gift of Good Land: Further Essays (1981),
Standing by Words: Essays (1983),
Meeting the Expectations of the Land: Essays in Sustainable Agriculture and Stewardship (s Wesem Jacksonem a Bruce Colmanem, 1984),
Home Economics: Fourteen Essays (1987),
The Landscape of Harmony (1987),
What Are People For?: Essays (1990),
Sayings & Doings and an Eastward Look (1990),
Descendants and Ancestors of Captain James W. Berry (s Laurou Berryovou, 1990),
Standing on Earth (1991),
Harlan Hubbard: Life and Work (1992),  
Another Turn of the Crank: Essays (1995),
Three on Community (s Carol Koda a Garym Snyderem, 1996),
Waste Land: Meditations on a Ravaged Landscape (s Markem Dowiem a Davidem T. Hansonem, 1997),
Grace, Photographs of Rural America (s Gregorym Spaidem a Gene Logsdonovou, 2000),
In the Presence of Fear: Three Essays for a Changed World (2001),
The Art Of The Commonplace The Agrarian Essays Of Wendell Berry (ed. Norman Wirzba, 2002),
Bread and Wine: Readings for Lent and Easter (s Dorothy L. Sayersovou a Blaise Pascalem, 2002), 
Citizens Dissent: Security, Morality, and Leadership In An Age Of Terror (s Davidem Jamesem Duncanem, 2003),
Citizenship Papers (2003),
The Way of Ignorance (2005),
Blessed Are the Peacemakers: Christ's Teachings of Love, Compassion, and Forgiveness (2005), 
The Unforeseen Wilderness: Kentucky's Red River Gorge (s Ralphem Eugenem Meatyardem, 2006)
 
Poezie –
Findings (1969),
An Eastward Look (1974),
Reverdure: A Poem (1974),
Horses (1975),
To What Listens (1975),
Sayings and Doings (1975),
The Kentucky River: Two Poems (1976),
There Is Singing Around Me (1976),
Clearing (1977),
Three Memorial Poems (1977),
The Gift of Gravity (1979),
Part A: Poems (1980),
The Salad (1980),
The Wheel (1982),
The Landscape of Harmony (1987),
Traveling at Home (1989),
Entries: Poems (1994),
The Farm (1995),
Selected Poems of Wendell Berry (1998),
Given (2005)
 
Próza –
The Memory of Old Jack (1974),
The Discovery of Kentucky (1991),
How Ptolemy Proudfoot Lost A Bet (1992),
A Consent (1993),
Watch With Me: And Six Other Stories of the Yet-Remembered Ptolemy Proudfoot and His Wife, Miss Minnie, Née Quinch (1994),
A World Lost (1997),
Two More Stories of the Port William Membership (1997),
The Memory of Old Jack (1999),
Three Short Novels: Nathan Coulter, Remembering, A World Lost (2002),
That Distant Land: The Collected Stories of Wendel Berry (2004),
Hannah Coulter (2004)
Andy Catlett: Early Travels (2006)
 
Divadelní hry –
Sonata At Payne Hollow (2001)
 
Audio –
Poetry of Wendell Berry (1966),
Wendell Berry Reading His Poems (1980)